Home - GM
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu

Meddygfa Glan Menai

Llanerchymedd

Ynys Mon LL71 8DA

01248 470213


Cartref

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf English Newid i wefan Coed y Glyn

Cwynion:


Os oes gennych gwyn neu eich bod yn poeni am y gwasanaeth rydych wedi ei dderbyn gan y meddygon neu’r staff yn y feddygfa gadewch i ni wybod. NI allwn dderbyn cwynion am wasanaethau meddygol arall CIG, a dylid mynd a’r cwynion yma yn uniongyrchol at y gwasanaethau hyn.

Rydym yn croesawu sylwadau adeiladol ac awgrymiadau am ein gwasanaethau.


Sut i wneud cwyn:


Os nad ydych yn fodlon gwneud y gwyn eich hyn yna bydd angen eich caniatâd ysgrifennedig er mwyn trafod hefo rhywyn arall. Gellir hefyd gwneud cwyn ar ran person sydd wedi marw.


Gallwch hefyd gysylltu gyda Cyngor Iechyd Cymuned am fwy o gymorth drwy gysylltu:

Cyngor Iechyd Cymuned,

Uned 11 Llys Castanwydden,

Parc Menai,

Bangor,

Gwynedd,

LL57 4FH


Ffôn: 01248 679284 ConcernsTeam.bcu@wales.nhs.uk


Beth fyddwn ni yn wneud


Byddwn yn cydnabod eich cwyn o fewn 2 ddiwrnod a byddwn yn ymgeisio i ymchwilio i’r gwyn o fewn 10 diwrnod. Yna gallwn roi eglurhad, neu gyfarfod a chi i drafod y mater. Byddwn yn  ymgeisio i ddarganfod- beth sydd wedi digwydd a sut aeth pethau o chwith

Gwneud hin bosib i chi drafod y broblem gyda’r bobl berthnasol

Sicrhau eich bod yn derbyn ymddiheuriad os yw hyn yn addas

Ceisio darganfod ffordd i osgoi y broblem yn y dyfodol


Beth os ydych yn anfodlon wedyn:


Os nad ydych yn fodlon wedyn yna gellir mynd ar mater i Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 0845 601 0987 neu drwy e bost ask@ombudsman-wales.org.uk


Neu drwy ysgrifennu i :

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed CF35 5LJ


Eu gwefan yw www.ombudsman-wales.org.uk


Adborth