Newyddion

Mae ein Rheolwraig, Enid Griffths bellach wedi ymddeol ar ol 32 mlynedd yn y Practis. Roedd yn berson poblogaidd iawn gyda aelodau y staff a chleifion a bu’n gweithio’n galed iawn yn ystod ei chyfnod yma.

Ni allwn ddiolch digon iddi am ei ymroddiad dros y blynyddoedd. Mi fydd yn golled i’r Practis ar ei h’ol a dymunwn ymddeoliad hir a hapus iddi.

Rydym hefyd yn falch o gyhoeddi ein bod wedi penodi Rheolwraig newydd, Bethan Williams sydd wedi gweithio yn y Practis ers rhai blynyddoedd bellach fel derbynnydd a gweinyddwr. Rydym yn sicr y bydd yr un mor llwyddiannus yn ei rol newydd fel y mae hi wedi bod yn y rhai blaenorol.


Mae Dr Gill bellach wedi ymddeol yn dilyn 17 mlynedd yn y Practis.

Mae Nyrs Jane Williams yn ymddeol. Dan ni'n gobeithio fydd hi'n cael ymddeoliad hapus ac yn hir!

Penblywdd hapus Gill Parry, mwynheuwch eich amser arbennig!

Rydym hefyd yn ffarwelio â Dr Catrin Ellis Williams ar ôl 7 mlynedd gyda'n llawdriniaeth. Mae hi wedi bod yn gaffaeliad o'r fath a byddwn yn gweld ei heisiau yn fawr iawn. Mae hi wedi ennill swydd partneriaeth Meddygfa Bodnant ym Mangor. Maent yn ffodus iawn i gael hi!

Rhoi Organau

Beth sy'n newid a phryd?

Bydd Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 yn dod i rym ar 1 Rhagfyr 2015. Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno system feddal o optio allan ar gyfer rhoi organau a meinwe.

Bydd y ddeddf newydd yn ei gwneud yn haws i bobl yng Nghymru ddod yn rhoddwyr organau.

O 1 Rhagfyr 2015, os nad ydych wedi cofrestru penderfyniad i optio i mewn neu optio allan o roi organau, cewch eich ystyried yn rhywun nad oes gennych wrthwynebiad i fod yn rhoddwr organau. Gelwir hyn yn gydsyniad a ystyrir.

Bydd eich dewisiadau fel a ganlyn:

Gallwch newid eich penderfyniad o ran rhoi organau unrhyw bryd.

Pan fyddwch yn cofrestru penderfyniad i fod yn rhoddwr organau, gallwch ddewis rhoi eich organau a meinweoedd i gyd neu gallwch ddewis pa organau neu feinweoedd yr hoffech eu rhoi.

Gallwch nawr gofrestru penderfyniad i optio allan ar-lein neu drwy ffonio 0300 123 23 23.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â thîm rhoi organau ar rhoi.organau@cymru.gsi.gov.uk neu drwy ffonio 0300 123 23 23.


Ymgyrch niwmococol

 Beth yw Clefyd niwmococol?

 Clefyd niwmococol yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio amrywiaeth o afiechydon fel niwmonia, septisemia a Llid yr ymennydd, pan fydd y rhain yn cael eu hachosi gan y byg Streptococcus pneumoniae.

 Sut gellir ei atal?

 Mae llawer o'n cleifion eisoes wedi cael brechiad hwn, ond bydd ein cofnodion yn dangos os ydych yn gymwys i'w gael.  Brechu gyda'r pigiad niwmococol yn helpu i atal mathau difrifol o glefyd niwmococol.

 Pwy sydd mewn perygl?

 Mae pawb mewn perygl o gael clefyd niwmococol, ond mae'r risg yn cynyddu wrth i chi fynd yn h?n.  Mae pobl dros 65 oed yn arbennig o agored i niwed, yn enwedig os oes gennych galon neu gyflwr yr ysgyfaint, yn cael diabetes mellitus, nid oes dueg neu os oes gennych system imiwnedd wan.

 Pa mor aml fyddaf Angen Mae'r Frechiad?

 Argymhellir ar hyn o bryd mai dim ond rhaid i hyn rhan fwyaf o bobl unwaith.  Os credwch y gallech fod yn gymwys, cysylltwch â'r feddygfa a byddwn yn edrych ar y meini prawf ar eich rhan.


Mwy o Newyddion

Home - GM
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu

Meddygfa Glan Menai

Llanerchymedd

Ynys Mon LL71 8DA

01248 470213


Cartref

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf English Newid i wefan Coed y Glyn