Home - GM
Sut i Gofrestru Amseroedd y Ffeddygfa Cael Apwyntiad Ymweliadau Cartref Prescipsiynnau Gwasanaethau Gwybodaeth Ddefnyddiol Newyddion Cwynion Gwasanaethau Preifat Y Staff Cysylltu

Meddygfa Glan Menai

Llanerchymedd

Ynys Mon LL71 8DA

01248 470213


Cartref

Dolenni Cyflym

Publication Scheme and  Information available from Practice 2019 v01.pdf

Cael Apwyntiad

English Newid i wefan Coed y Glyn

Rydym yn trefnu mwyafrif ein apwyntiadau ar y diwrnod. Golyga hyn y gallwch ffonio y feddygfa  ar ôl 8yb , a cewch gynnig apwyntiad neu i gael gair ar y ffôn gyda’r meddyg. Weithiau ar ôl sgwrs hefo’r meddyg y bydd y  meddyg yn gofyn i chi ddôd i’r feddygfa i gael archwyliad os yw yn teimlo bod angen. Mae yna nifer o apywntiadau wedi eu neulltuo i gael eu trefnu ymlaen llaw.


Rydym ar y cyfan yn gwneud apwyntiadau 10 munud ond mae yna rai apwyntiadau chwarter awr gyda Dr Lloyd a Dr Lloyd-Evans ac os ydych yn teimlo y byddwch angen apwyntiad hirach dylech nodi hyn wrth staff y dderbynfa (e.e. Archwyliadau merched, pigiadau i’r cymalau, ayyb)

Mae rhai cleifion gwael iawn weithiau yn cael eu gweld yn ychwanegol i’r apwyntiadau. Gall y rhain gymryd yn hirach nac arfer a gall hyn olygu bod y meddyg yn rhedeg yn hwyr, ond bydd staff y dderbynfa yn gallu eich hysbysu os yw y meddyg rydych wedi drefnu i’w weld yn rhedeg yn arbennig o hwyr.Os gwelwch yn dda, ceiswich ein hysbysu os na allwch gadw eich apwyntiad, gan y gellir ei gynnig i glaf arall. Os ydych yn barhaus yn methu cadw eich apwyntiadau, byddwn yn cysylltu a chi i drafod y mater ymhellach.


Yn ystod y penwythnosau a gwyliau cyhoeddus ac o 6.30yh-8yb, bydd y gwasaneth Allan o Oriau yn delio a PHROBLEMAU BRYS yn Ysbyty Gwynedd Bangor. Cyn i chi eu ffonio, cofiwch mae gwasanaeth i broblemau brys na all ddisgwyl tan fydd y feddygfa yn ail agor yw hwn, a dylid ystyried a yw eich problem yn un sydd angen sylw y noson hono. Ni does gan y gwasanaeth allan o oriau unrhyw fodd o weld eich nodiadau yn y feddygfa ac efallai y gallwn ddelio a’ch problem yn llawer mwy effeithiol yn y feddygfa y diwrnod wedyn.


Rhif y gwasanaeth allan o oriau yw 0300 123 55 66 (Neu ffonio rhif y feddyfa fydd yn cael ei yrru i’r gwasanaeth hefyd)


Am gyngor mwy cyffredinol gellir ffonio NHS direct ar 0845 46 47 (24 awr) neu ar eu gwefan

 www.nhsdirect.wales.nhs.uk


Gellir hefyd cael cyngor brys o’r wefan isod hefyd

www.choosewellwales.org.uk


Os yw eich problem yn un sydd yn berygl i fywyd ffoniwch 999


Apwyntiadau

Os bydd claf yn mynegi ffafriaeth o ymarferwyr penodol, byddwn yn darparu ar gyfer hyn os yn bosibl. Gellir gwneud apwyntiadau ymlaen llaw ar gais.
Byddem yn annog pob claf i fynychu eu hapwyntiadau, neu os nad ydych yn gallu bod yn bresennol, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn roi'r apwyntiad i rywun arall sydd angen gweld Meddyg neu Nyrs.


Gwarchodwraig/wyr (chaperone)

Mae yna adegau pan fydd claf angen eu archwilio gan Feddyg neu Nyrs, gall olygu arholiad personol. Rydym yn ymroddi i roi ein cleifion i deimlo'n gyfforddus pan yn cael eu archwilio lle bynnag y bo modd. Os ydych yn dymuno gwarchodwrfod yn bresennol yn ystod archwiliad, peidiwch ag oedi i ofyn i'r Meddyg neu Nyrs.
Mae ymddiried yn bwysig yn y berthynas rhwng Meddyg/Nyrs a chleifion, a byddem bob amser yn dymuno i chi i deimlo y gallwch ofyn am warchodwr.